w88.com-优德棋牌游戏平台官网-www.w88.com

热门关键词: w88.com,优德棋牌游戏平台官网,www.w88.com

w88.com我们去看看,金秋北疆行

2019-10-01 18:35 来源:未知

显示全部7天 收起

显示全部7天 收起

显示全部10天 收起

显示全部7天 收起

第1天
2012-08-19

第1天
2017-06-23

第1天
2016-08-31

第1天
2016-09-30

鄯善县 w88.com 1

霍尔果斯口岸 w88.com 2

w88.com 3

新桥机场

鄯善县

对面就是哈萨克斯坦

西域风景美.我们去看看.走起出发。

合肥-兰州-乌鲁木齐UQ2522PM6:10-次日AM0:10

第2天
2012-08-20

霍尔果斯口岸

郑州新郑国际机场 新疆古生态园 w88.com 4

w88.com 5

乌鲁木齐博物馆 w88.com 6

第2天
2017-06-24

新疆古生态园

新桥机场

乌鲁木齐博物馆

克拉玛依油田 w88.com 7

w88.com 8

兰州中川机场 w88.com 9

w88.com 10

磕头机工作

第一晚下榻五家渠。

兰州中川机场

乌鲁木齐博物馆

克拉玛依油田

新疆古生态园

第2天
2016-10-01

w88.com 11

w88.com 12

w88.com 13

乌鲁木齐地窝堡国际机场 w88.com 14

乌鲁木齐博物馆

克拉玛依油田

五家渠晨曦

乌鲁木齐地窝堡国际机场

w88.com 15

w88.com 16

新疆古生态园

w88.com 17

乌鲁木齐博物馆

克拉玛依油田

w88.com 18

乌鲁木齐地窝堡国际机场

w88.com 19

乌尔禾魔鬼城 w88.com 20

五家渠晨曦

乌鲁木齐 w88.com 21

乌鲁木齐博物馆

魔鬼城,雅丹地貌,世界唯一的魔鬼城

新疆古生态园

乌鲁木齐

w88.com 22

乌尔禾魔鬼城

w88.com 23

w88.com 24

乌鲁木齐博物馆

w88.com 25

赛马场

乌鲁木齐

w88.com 26

魔鬼城2

新疆古生态园

w88.com 27

乌鲁木齐博物馆

乌尔禾魔鬼城

w88.com 28

乌鲁木齐

w88.com 29

w88.com 30

骑手训练

w88.com 31

乌鲁木齐博物馆

乌尔禾魔鬼城

新疆古生态园

乌鲁木齐

w88.com 32

w88.com 33

w88.com 34

w88.com 35

乌鲁木齐博物馆

乌尔禾魔鬼城

德国温血宝马

乌鲁木齐

w88.com 36

w88.com 37

新疆古生态园

w88.com 38

乌鲁木齐博物馆

乌尔禾魔鬼城

w88.com 39

乌鲁木齐

w88.com 40

宝石滩 五彩滩 w88.com 41

汗血宝马

w88.com 42

乌鲁木齐博物馆

五彩滩,去的时候看晚霞,也是雅丹地貌,后来一了解,它也是“蚊虫养活”。每立方米可以有1700只,哈哈。

新疆古生态园

乌鲁木齐

w88.com 43

五彩滩

w88.com 44

w88.com 45

乌鲁木齐博物馆

w88.com 46

德国温血宝马

乌鲁木齐

w88.com 47

五彩滩

新疆古生态园

w88.com 48

乌鲁木齐博物馆

w88.com 49

w88.com 50

乌鲁木齐

w88.com 51

五彩滩

巨无霸羊肉串

w88.com 52

乌鲁木齐博物馆

w88.com 53

新疆古生态园

乌鲁木齐

w88.com 54

五彩滩

w88.com 55

w88.com 56

乌鲁木齐博物馆

w88.com 57

当时天气预报,气温12度。

乌鲁木齐

w88.com 58

五彩滩

新疆古生态园

w88.com 59

乌鲁木齐博物馆

w88.com 60

第2天
2016-09-01

乌鲁木齐

w88.com 61

照片站立一会儿,眼前黑压压一片,蚊子。

X-五彩城 w88.com 62

w88.com 63

乌鲁木齐博物馆

五彩滩

X-五彩城

乌鲁木齐

w88.com 64

w88.com 65

卡拉麦里山有蹄类自然保护区 w88.com 66

w88.com 67

乌鲁木齐博物馆

五彩滩

卡拉麦里山有蹄类自然保护区

乌鲁木齐

w88.com 68

w88.com 69

w88.com 70

w88.com 71

乌鲁木齐博物馆

五彩滩

无人通过的天桥

乌鲁木齐

w88.com 72

w88.com 73

卡拉麦里山有蹄类自然保护区

w88.com 74

乌鲁木齐博物馆

五彩滩

w88.com 75

乌鲁木齐

w88.com 76

w88.com 77

戈壁无人区的G216公路

X-可可托海镇 w88.com 78

乌鲁木齐博物馆

五彩滩

卡拉麦里山有蹄类自然保护区

X-可可托海镇

w88.com 79

w88.com 80

w88.com 81

w88.com 82

乌鲁木齐博物馆

五彩滩

天路

X-可可托海镇

w88.com 83

w88.com 84

卡拉麦里山有蹄类自然保护区

w88.com 85

乌鲁木齐博物馆

这面寸草不生,对面一片绿洲。

可可托海景区 w88.com 86

X-可可托海镇

w88.com 87

五彩滩

可可托海景区

w88.com 88

乌鲁木齐博物馆

w88.com 89

w88.com 90

X-可可托海镇

w88.com 91

这面寸草不生,对面一片绿洲。

第二晚上下榻富蕴县,山河酒店。

w88.com 92

乌鲁木齐博物馆

五彩滩

可可托海景区

X-可可托海镇

w88.com 93

w88.com 94

w88.com 95

w88.com 96

乌鲁木齐博物馆

这面寸草不生,对面一片绿洲。

可可托海景区

X-可可托海镇

w88.com 97

五彩滩

w88.com 98

w88.com 99

乌鲁木齐博物馆

w88.com 100

可可托海

X-可可托海镇

w88.com 101

这面寸草不生,对面一片绿洲。

可可托海景区

w88.com 102

乌鲁木齐博物馆

五彩滩

w88.com 103

X-可可托海镇

w88.com 104

w88.com 105

可可托海大峡谷景区门口

w88.com 106

乌鲁木齐博物馆

这面寸草不生,对面一片绿洲。

可可托海景区

X-可可托海镇

第3天
2012-08-21

五彩滩

w88.com 107

w88.com 108

克拉玛依油田 w88.com 109

w88.com 110

可可托海大峡谷神钟山

X-可可托海镇

克拉玛依油田

这面寸草不生,对面一片绿洲。晚霞

可可托海景区

w88.com 111

w88.com 112

五彩滩

w88.com 113

X-可可托海镇

克拉玛依油田

塔里木胡杨林公园 w88.com 114

可可托海大峡谷

w88.com 115

w88.com 116

塔里木胡杨林公园

可可托海景区

X-可可托海镇

克拉玛依油田

w88.com 117

w88.com 118

w88.com 119

w88.com 120

塔里木胡杨林公园

牧民转场

X-可可托海镇

克拉玛依油田

w88.com 121

可可托海景区

w88.com 122

w88.com 123

塔里木胡杨林公园

w88.com 124

X-可可托海镇

克拉玛依油田

w88.com 125

可可托海白桦林

w88.com 126

w88.com 127

塔里木胡杨林公园

可可托海景区

X-可可托海镇

克拉玛依油田

w88.com 128

第3天
2016-09-02

w88.com 129

w88.com 130

塔里木胡杨林公园

五彩滩 w88.com 131

X-可可托海镇

克拉玛依油田

w88.com 132

五彩滩

w88.com 133

w88.com 134

塔里木胡杨林公园

w88.com 135

X-可可托海镇

克拉玛依油田

w88.com 136

额尔齐斯河,我国唯一有东向西流的河域,途径中国,哈萨克斯坦,俄罗斯,北冰洋。五彩滩之一。

w88.com 137

w88.com 138

塔里木胡杨林公园

五彩滩

X-可可托海镇

克拉玛依油田

w88.com 139

w88.com 140

w88.com 141

w88.com 142

塔里木胡杨林公园

五彩滩

X-可可托海镇

克拉玛依油田

w88.com 143

五彩滩

w88.com 144

第4天
2012-08-22

塔里木胡杨林公园

w88.com 145

X-可可托海镇

w88.com 146 克拉玛依世界魔鬼城 w88.com 147

w88.com 148

五彩滩

w88.com 149

克拉玛依世界魔鬼城

塔里木胡杨林公园

五彩滩

X-可可托海镇

w88.com 150

w88.com 151

w88.com 152

w88.com 153

克拉玛依世界魔鬼城

塔里木胡杨林公园

五彩滩

X-可可托海镇

w88.com 154

w88.com 155

五彩滩

w88.com 156

克拉玛依世界魔鬼城

塔里木胡杨林公园

w88.com 157

X-可可托海镇

w88.com 158

宝石滩 w88.com 159

五彩滩

w88.com 160

克拉玛依世界魔鬼城

宝石滩

五彩滩

X-可可托海镇

w88.com 161

布尔津县 w88.com 162

w88.com 163

w88.com 164

克拉玛依世界魔鬼城

布尔津县

胡杨

X-可可托海镇

w88.com 165

w88.com 166

五彩滩

w88.com 167

克拉玛依世界魔鬼城

布尔津县

w88.com 168

X-可可托海镇

w88.com 169

w88.com 170

千年不枯

w88.com 171

克拉玛依世界魔鬼城

布尔津县

五彩滩

X-可可托海镇

w88.com 172

第3天
2017-06-25

第4天
2016-09-03

w88.com 173

克拉玛依世界魔鬼城

布尔津县 w88.com 174

白哈巴村 w88.com 175

X-可可托海镇

w88.com 176

布尔津县

西北第一村白哈巴

w88.com 177

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 178

白哈巴村

X-可可托海镇

w88.com 179

布尔津县

w88.com 180

w88.com 181

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 182

第三晚下榻原始图瓦人家

X-可可托海镇

w88.com 183

布尔津县

白哈巴村

w88.com 184

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 185

w88.com 186

X-可可托海镇

w88.com 187

布尔津县

白哈巴

w88.com 188

w88.com,克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 189

白哈巴村

X-可可托海镇

w88.com 190

布尔津县

w88.com 191

w88.com 192

克拉玛依世界魔鬼城

喀纳斯湖景区 w88.com 193

西北第一村

X-可可托海镇

w88.com 194

喀纳斯湖景区

白哈巴村

w88.com 195

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 196

w88.com 197

X-可可托海镇

w88.com 198

喀纳斯湖景区

夕阳无限好,白哈光普照

w88.com 199

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 200

白哈巴村

X-可可托海镇

w88.com 201

喀纳斯湖景区

w88.com 202

w88.com 203

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 204

油画白哈巴

X-可可托海镇

w88.com 205

喀纳斯湖景区

白哈巴村

w88.com 206

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 207

w88.com 208

X-可可托海镇

w88.com 209

喀纳斯湖景区

白哈巴

w88.com 210

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 211

白哈巴村

X-可可托海镇

w88.com 212

喀纳斯湖景区

w88.com 213

w88.com 214

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 215

白哈巴

X-可可托海镇

w88.com 216

喀纳斯湖景区

白哈巴村

w88.com 217

克拉玛依世界魔鬼城

w88.com 218

w88.com 219

X-可可托海镇

喀纳斯湖景区 w88.com 220

喀纳斯湖景区

白哈巴炊烟

第3天
2016-10-02

喀纳斯湖景区

w88.com 221

白哈巴村

X-可可托海镇 w88.com 222

w88.com 223

喀纳斯湖景区

w88.com 224

X-可可托海镇

喀纳斯湖景区

w88.com 225

晨曦白哈巴

w88.com 226

w88.com 227

喀纳斯湖景区

白哈巴村

X-可可托海镇

喀纳斯湖景区

w88.com 228

w88.com 229

w88.com 230

w88.com 231

喀纳斯湖景区

遍地是牛羊

X-可可托海镇

喀纳斯湖景区

w88.com 232

白哈巴村

w88.com 233

w88.com 234

喀纳斯湖景区

喀纳斯湖景区 w88.com 235

X-可可托海镇

喀纳斯湖景区

w88.com 236

喀纳斯湖景区

可可苏里 w88.com 237

w88.com 238

喀纳斯湖景区

w88.com 239

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 240

喀纳斯铁热克提售票处。

w88.com 241

w88.com 242

喀纳斯湖景区

喀纳斯湖景区

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 243

w88.com 244

w88.com 245

w88.com 246

喀纳斯湖景区

喀纳斯北门

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 247

喀纳斯湖景区

w88.com 248

w88.com 249

喀纳斯湖景区

w88.com 250

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 251

喀纳斯

w88.com 252

w88.com 253

喀纳斯湖景区

喀纳斯湖景区

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 254

w88.com 255

w88.com 256

w88.com 257

喀纳斯湖景区

喀纳斯景色

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 258

喀纳斯湖景区

w88.com 259

w88.com 260

喀纳斯湖景区

w88.com 261

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 262

喀纳斯景色

w88.com 263

w88.com 264

喀纳斯湖景区

喀纳斯湖景区

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 265

w88.com 266

w88.com 267

w88.com 268

喀纳斯湖景区

喀纳斯湖

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 269

喀纳斯湖景区

w88.com 270

w88.com 271

喀纳斯湖景区

w88.com 272

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 273

喀纳斯

w88.com 274

w88.com 275

喀纳斯湖景区

喀纳斯湖景区

可可苏里

喀纳斯湖景区

w88.com 276

布尔津县 w88.com 277

w88.com 278

第5天
2012-08-23

喀纳斯湖景区

布尔津县

可可苏里

喀纳斯山庄 w88.com 279

禾木村 w88.com 280

w88.com 281

阿勒泰 w88.com 282

喀纳斯山庄

禾木村

第四晚上下榻布尔津神湖酒店,

阿勒泰

w88.com 283

w88.com 284

布尔津县

w88.com 285

喀纳斯山庄

禾木村

第5天
2016-09-04

阿勒泰

w88.com 286

第4天
2017-06-26

乌尔禾魔鬼城 w88.com 287

w88.com 288

喀纳斯山庄

布尔津县 w88.com 289

乌尔禾魔鬼城

阿勒泰

w88.com 290

布尔津县

w88.com 291

w88.com 292

喀纳斯山庄

w88.com 293

世界魔鬼城大门。

阿勒泰

w88.com 294

布尔津县

乌尔禾魔鬼城

w88.com 295

喀纳斯山庄

w88.com 296

w88.com 297

阿勒泰

w88.com 298

布尔津县

世界魔鬼城

w88.com 299

喀纳斯山庄

w88.com 300

乌尔禾魔鬼城

阿勒泰

w88.com 301

布尔津县

w88.com 302

w88.com 303

喀纳斯山庄

w88.com 304

世界魔鬼城

阿勒泰

w88.com 305

布尔津县

乌尔禾魔鬼城

w88.com 306

喀纳斯山庄

w88.com 307

w88.com 308

阿勒泰

w88.com 309

布尔津县

世界魔鬼城

w88.com 310

喀纳斯山庄

w88.com 311

乌尔禾魔鬼城

阿勒泰

w88.com 312

布尔津县

w88.com 313

w88.com 314

喀纳斯山庄

w88.com 315

世界魔鬼城

阿勒泰

w88.com 316

布尔津县

乌尔禾魔鬼城

w88.com 317

喀纳斯山庄

禾木村 w88.com 318

克拉玛依油田 w88.com 319

阿勒泰

第6天
2012-08-24

禾木村

克拉玛依油田

w88.com 320

布尔津县 w88.com 321

w88.com 322

w88.com 323

阿勒泰

布尔津县

禾木村

卡拉玛依炼油厂

w88.com 324

w88.com 325

w88.com 326

克拉玛依油田

阿勒泰

布尔津县

禾木村

w88.com 327

w88.com 328

w88.com 329

w88.com 330

克拉玛依油井

阿勒泰

布尔津县

禾木村

克拉玛依油田

w88.com 331

w88.com 332

w88.com 333

精河县 w88.com 334

阿勒泰

布尔津县

禾木村

精河县

w88.com 335

w88.com 336

w88.com 337

w88.com 338

阿勒泰

布尔津县

禾木村

第五晚下榻精河县温州大酒店。

w88.com 339

w88.com 340

w88.com 341

精河县

阿勒泰

布尔津县

禾木村

w88.com 342

w88.com 343

w88.com 344

w88.com 345

晚霞

阿勒泰

布尔津县

禾木村

精河县

w88.com 346

w88.com 347

w88.com 348

w88.com 349

阿勒泰

布尔津县

禾木村

晚霞

w88.com 350

w88.com 351

w88.com 352

精河县

阿勒泰

布尔津县

禾木村

w88.com 353

w88.com 354

w88.com 355

w88.com 356

精河县晚霞

阿勒泰

布尔津县

禾木村

精河县

w88.com 357

w88.com 358

w88.com 359

w88.com 360

阿勒泰

布尔津县

禾木村

晚霞

w88.com 361

w88.com 362

w88.com 363

精河县

阿勒泰

布尔津县

禾木村

克拉玛依 w88.com 364

w88.com 365

w88.com 366

w88.com 367

克拉玛依

阿勒泰

布尔津县

禾木村

w88.com 368

w88.com 369

w88.com 370

w88.com 371

克拉玛依中午就餐的如家酒店

阿勒泰

布尔津县

禾木村

克拉玛依

w88.com 372

w88.com 373

w88.com 374

w88.com 375

阿勒泰

布尔津县

禾木村

烤羊排特色小吃

w88.com 376

w88.com 377

w88.com 378

克拉玛依

阿勒泰

布尔津县

禾木村

w88.com 379

w88.com 380

w88.com 381

w88.com 382

坑囊肉

阿勒泰

布尔津县

禾木村

克拉玛依

w88.com 383

w88.com 384

w88.com 385

第6天
2016-09-05

阿勒泰

布尔津县

禾木村

赛里木湖 w88.com 386

w88.com 387

w88.com 388

w88.com 389

赛里木湖

阿勒泰

布尔津县

禾木村

w88.com 390

w88.com 391

w88.com 392

第5天
2017-06-27

赛里木湖

阿勒泰

布尔津县

阿勒泰 w88.com 393

赛里木湖

布尔津县 w88.com 394

w88.com 395

阿勒泰

w88.com 396

布尔津县

布尔津县

第6天
2017-06-28

赛里木湖

w88.com 397

w88.com 398

交河故城 w88.com 399

赛里木湖

布尔津县

布尔津县

交河故城

w88.com 400

w88.com 401

第8天
2012-08-26

w88.com 402

赛里木湖

布尔津县

柳园戈壁滩走到天亮 w88.com 403

交河故城

赛里木湖

w88.com 404

柳园戈壁滩走到天亮

w88.com 405

w88.com 406

布尔津县

w88.com 407

交河故城

赛里木湖牧场

w88.com 408

柳园戈壁滩走到天亮

w88.com 409

赛里木湖

布尔津县

w88.com 410

交河故城

w88.com 411

w88.com 412

柳园戈壁滩走到天亮

w88.com 413

赛里木湖

布尔津县

游记来自蝉游记网站-善善你个疯子

交河故城

赛里木湖

w88.com 414

w88.com 415

w88.com 416

布尔津县

交河故城

赛里木湖

w88.com 417

w88.com 418

赛里木湖

布尔津县

交河故城

w88.com 419

w88.com 420

w88.com 421

赛里木湖

布尔津县

交河故城

赛里木湖

w88.com 422

w88.com 423

w88.com 424

布尔津县

交河故城

赛里木湖草原

w88.com 425

火焰山 w88.com 426

赛里木湖

布尔津县

火焰山

w88.com 427

w88.com 428

w88.com 429

赛里木湖

布尔津县

火焰山

赛里木湖

w88.com 430

w88.com 431

霍尔果斯口岸 w88.com 432

布尔津县

火焰山

霍尔果斯口岸

w88.com 433

w88.com 434

w88.com 435

布尔津县

火焰山

霍尔果斯口岸

第4天
2016-10-03

w88.com 436

霍尔果斯口岸

观鱼台 w88.com 437

火焰山

w88.com 438

观鱼台

吐鲁番 w88.com 439

霍尔果斯广场

w88.com 440

吐鲁番

霍尔果斯口岸

观鱼台

w88.com 441

w88.com 442

w88.com 443

吐鲁番

旅行团

观鱼台

w88.com 444

霍尔果斯口岸

w88.com 445

吐鲁番

果子沟 w88.com 446

观鱼台

w88.com 447

果子沟

w88.com 448

吐鲁番

w88.com 449

观鱼台

w88.com 450

果子沟大桥

w88.com 451

吐鲁番

果子沟

观鱼台

w88.com 452

w88.com 453

w88.com 454

吐鲁番

果子沟高速公路

观鱼台

w88.com 455

果子沟

w88.com 456

吐鲁番

伊犁 w88.com 457

观鱼台

鄯善县 w88.com 458

伊犁

w88.com 459

鄯善县

w88.com 460

观鱼台

w88.com 461

伊犁

w88.com 462

鄯善县

w88.com 463

观鱼台

w88.com 464

莫泰酒店

w88.com 465

鄯善县

伊犁

观鱼台

w88.com 466

w88.com 467

w88.com 468

鄯善县

第六晚上下榻莫泰酒店

观鱼台

w88.com 469

伊犁

w88.com 470

鄯善县

第7天
2016-09-06

观鱼台

w88.com 471

X-巴音布鲁克天鹅湖 w88.com 472

w88.com 473

鄯善县

X-巴音布鲁克天鹅湖

观鱼台

w88.com 474

w88.com 475

w88.com 476

鄯善县

第七天下榻龙兴国际大酒店

观鱼台

w88.com 477

X-巴音布鲁克天鹅湖

w88.com 478

鄯善县

w88.com 479

观鱼台

w88.com 480

巴音布鲁克大草原

w88.com 481

鄯善县

X-巴音布鲁克天鹅湖

观鱼台

w88.com 482

w88.com 483

w88.com 484

鄯善县

巴音布鲁克天鹅湖

观鱼台

w88.com 485

X-巴音布鲁克天鹅湖

w88.com 486

鄯善县

w88.com 487

观鱼台

w88.com 488

巴音布鲁克天鹅湖

w88.com 489

鄯善县

X-巴音布鲁克天鹅湖

观鱼台

w88.com 490

w88.com 491

w88.com 492

鄯善县

巴音布鲁克大草原

观鱼台

w88.com 493

X-巴音布鲁克天鹅湖

w88.com 494

鄯善县

w88.com 495

观鱼台

w88.com 496

巴音布鲁克大草原

w88.com 497

鄯善县

X-巴音布鲁克天鹅湖

观鱼台

w88.com 498

w88.com 499

w88.com 500

鄯善县

天水合一

观鱼台

达坂城 w88.com 501

X-巴音布鲁克天鹅湖

w88.com 502

达坂城

w88.com 503

观鱼台

w88.com 504

震撼

w88.com 505

达坂城

X-巴音布鲁克天鹅湖

观鱼台

第7天
2017-06-29

w88.com 506

w88.com 507

天山天池 w88.com 508

巴音布鲁克大草原

观鱼台

天山天池

X-巴音布鲁克天鹅湖

w88.com 509

w88.com 510

w88.com 511

观鱼台

天山天池

天鹅湖

w88.com 512

w88.com 513

X-巴音布鲁克天鹅湖

观鱼台

天山天池

X-开都河九曲十八弯 w88.com 514

w88.com 515

w88.com 516

X-开都河九曲十八弯

观鱼台

天山天池

w88.com 517

w88.com 518

w88.com 519

开都河九曲十八弯

观鱼台

天山天池

X-开都河九曲十八弯

w88.com 520

w88.com 521

w88.com 522

观鱼台

天山天池

开都河九曲十八弯

w88.com 523

w88.com 524

X-开都河九曲十八弯

观鱼台

天山天池

w88.com 525

w88.com 526

w88.com 527

开都河九曲十八弯

观鱼台

天山天池

X-开都河九曲十八弯

w88.com 528

w88.com 529

w88.com 530

观鱼台

天山天池

开都河九曲十八弯

w88.com 531

w88.com 532

X-开都河九曲十八弯

观鱼台

天山天池

那拉提草原 w88.com 533

w88.com 534

w88.com 535

那拉提草原

观鱼台

天山天池

w88.com 536

w88.com 537

w88.com 538

巴音布鲁克大草原

观鱼台

天山天池

那拉提草原

w88.com 539

乌鲁木齐 w88.com 540

w88.com 541

观鱼台

乌鲁木齐

天路

w88.com 542

w88.com 543

那拉提草原

观鱼台

乌鲁木齐

w88.com 544

w88.com 545

w88.com 546

哈萨克第一村

观鱼台

乌鲁木齐

那拉提草原

w88.com 547

w88.com 548

w88.com 549

观鱼台

乌鲁木齐

那拉提空中大草原

w88.com 550

w88.com 551

那拉提草原

观鱼台

乌鲁木齐

w88.com 552

w88.com 553

w88.com 554

那拉提空中大草原

观鱼台

乌鲁木齐

那拉提草原

w88.com 555

乌鲁木齐 w88.com 556

w88.com 557

观鱼台

乌鲁木齐

空中大草原

w88.com 558

w88.com 559

那拉提草原

观鱼台

乌鲁木齐

w88.com 560

w88.com 561

w88.com 562

空中大草原

观鱼台

乌鲁木齐

那拉提草原

w88.com 563

w88.com 564

w88.com 565

观鱼台

乌鲁木齐

空中大草原

w88.com 566

w88.com 567

那拉提草原

观鱼台

乌鲁木齐

w88.com 568

w88.com 569

游记来自蝉游记网站-面条

空中大草原

观鱼台

那拉提草原

w88.com 570

w88.com 571

观鱼台

空中大草原

w88.com 572

那拉提草原

观鱼台

第8天
2016-09-07

w88.com 573

库车 w88.com 574

观鱼台

库车

w88.com 575

w88.com 576

观鱼台

第八晚上下榻库车大酒店

w88.com 577

库车

观鱼台

w88.com 578

w88.com 579

库车酒店大堂

观鱼台

库车

白哈巴村 w88.com 580

w88.com 581

白哈巴村

维族农家乐

w88.com 582

库车

白哈巴村

w88.com 583

w88.com 584

维族农家乐

白哈巴村

库车

w88.com 585

w88.com 586

白哈巴村

新疆大碗茶

w88.com 587

库车

白哈巴村

w88.com 588

w88.com 589

维族农家乐

白哈巴村

库车

w88.com 590

w88.com 591

白哈巴村

烤羊排

w88.com 592

库车

白哈巴村

塔里木胡杨林公园 w88.com 593

w88.com 594

塔里木胡杨林公园

白哈巴村

w88.com 595

w88.com 596

塔里木胡杨林公园

白哈巴村

塔里木胡杨林公园

w88.com 597

w88.com 598

白哈巴村

胡杨树魂

w88.com 599

塔里木胡杨林公园

白哈巴村

w88.com 600

w88.com 601

胡杨迎宾

白哈巴村

塔里木胡杨林公园

w88.com 602

w88.com 603

白哈巴村

胡杨三圣

w88.com 604

塔里木胡杨林公园

白哈巴村

天山神秘大峡谷 w88.com 605

w88.com 606

天山神秘大峡谷

白哈巴村

w88.com 607

w88.com 608

新疆库车大峡谷国家地质公园

白哈巴村

天山神秘大峡谷

w88.com 609

w88.com 610

白哈巴村

天山神秘大峡谷

w88.com 611

天山神秘大峡谷

白哈巴村

w88.com 612

w88.com 613

天山神秘大峡谷

白哈巴村

天山神秘大峡谷

w88.com 614

w88.com 615

白哈巴村

天山神秘大峡谷

w88.com 616

天山神秘大峡谷

白哈巴村

第9天
2016-09-08

w88.com 617

库木塔格沙漠 w88.com 618

白哈巴村

库木塔格沙漠

w88.com 619

w88.com 620

白哈巴村

第九天下榻鄯善县西游酒店

w88.com 621

库木塔格沙漠

白哈巴村

w88.com 622

w88.com 623

库木塔格沙漠公园

白哈巴村

库木塔格沙漠

w88.com 624

w88.com 625

白哈巴村

沙漠驼队

w88.com 626

库木塔格沙漠

白哈巴村

w88.com 627

w88.com 628

沙漠夕阳

白哈巴村

库木塔格沙漠

w88.com 629

w88.com 630

白哈巴村

沙韵

w88.com 631

库木塔格沙漠

白哈巴村

w88.com 632

w88.com 633

沙漠驼队

白哈巴村

库木塔格沙漠

w88.com 634

w88.com 635

白哈巴村

游客观光

w88.com 636

库木塔格沙漠

白哈巴村

w88.com 637

w88.com 638

夕阳无限好

白哈巴村

库木塔格沙漠

w88.com 639

w88.com 640

白哈巴村

光芒四射

w88.com 641

库木塔格沙漠

白哈巴村

w88.com 642

w88.com 643

晚霞美

白哈巴村

库木塔格沙漠

w88.com 644

w88.com 645

白哈巴村

驼队出发

鉴苑山庄 w88.com 646

库木塔格沙漠

鉴苑山庄

w88.com 647

w88.com 648

库木塔格沙漠

鉴苑山庄

w88.com 649

w88.com 650

光照沙滩

鉴苑山庄

库木塔格沙漠

w88.com 651

w88.com 652

鉴苑山庄

凤凰在飞

w88.com 653

库木塔格沙漠

鉴苑山庄

w88.com 654

w88.com 655

驼队出发

鉴苑山庄

库木塔格沙漠

w88.com 656

w88.com 657

鉴苑山庄

晚霞的沙漠

w88.com 658

库木塔格沙漠

鉴苑山庄

w88.com 659

w88.com 660

沙韵

鉴苑山庄

库木塔格沙漠

w88.com 661

第10天
2016-09-09

鉴苑山庄

葡萄沟 w88.com 662

第5天
2016-10-04

葡萄沟

喀纳斯湖景区 w88.com 663

w88.com 664

喀纳斯湖景区

吐鲁番葡萄沟

w88.com 665

葡萄沟

喀纳斯湖景区

w88.com 666

w88.com 667

吐鲁番

喀纳斯湖景区

葡萄沟

w88.com 668

w88.com 669

喀纳斯湖景区

葡萄沟景区农家饭。

w88.com 670

葡萄沟

喀纳斯湖景区

w88.com 671

w88.com 672

品种多样的葡萄干

喀纳斯湖景区

葡萄沟

w88.com 673

w88.com 674

喀纳斯湖景区

葡萄沟

w88.com 675

w88.com 676

喀纳斯湖景区

葡萄干

w88.com 677

葡萄沟

喀纳斯湖景区

w88.com 678

w88.com 679

葡萄沟

喀纳斯湖景区

w88.com 680

w88.com 681

民族歌舞游客同乐

喀纳斯湖景区

葡萄沟

w88.com 682

w88.com 683

喀纳斯湖景区

同乐

w88.com 684

葡萄沟

喀纳斯湖景区

w88.com 685

w88.com 686

葡萄架长廊

喀纳斯湖景区

葡萄沟

w88.com 687

乌鲁木齐地窝堡国际机场 w88.com 688

喀纳斯湖景区

乌鲁木齐地窝堡国际机场,

w88.com 689

乌鲁木齐地窝堡国际机场

喀纳斯湖景区

w88.com 690

w88.com 691

待飞

喀纳斯湖景区

乌鲁木齐地窝堡国际机场

w88.com 692

w88.com 693

喀纳斯湖景区

候机

w88.com 694

乌鲁木齐地窝堡国际机场

喀纳斯湖景区

郑州新郑国际机场 w88.com 695

w88.com 696

乘机

喀纳斯湖景区

郑州新郑国际机场

w88.com 697

w88.com 698

喀纳斯湖景区

新郑国际机场,回归。圆满结束

w88.com 699

郑州新郑国际机场

喀纳斯湖景区

游记来自蝉游记网站-狮军

w88.com 700

喀纳斯湖景区

神仙湾 w88.com 701

神仙湾

w88.com 702

神仙湾

w88.com 703

神仙湾

w88.com 704

神仙湾

w88.com 705

神仙湾

w88.com 706

神仙湾

w88.com 707

神仙湾

w88.com 708

神仙湾

月亮湾 w88.com 709

月亮湾

w88.com 710

月亮湾

w88.com 711

月亮湾

w88.com 712

月亮湾

w88.com 713

月亮湾

w88.com 714

月亮湾

w88.com 715

月亮湾

w88.com 716

月亮湾

w88.com 717

月亮湾

w88.com 718

月亮湾

w88.com 719

月亮湾

w88.com 720

月亮湾

w88.com 721

月亮湾

w88.com 722

月亮湾

w88.com 723

月亮湾

w88.com 724

月亮湾

w88.com 725

月亮湾

卧龙湾 w88.com 726

卧龙湾

w88.com 727

卧龙湾

w88.com 728

卧龙湾

w88.com 729

卧龙湾

w88.com 730

卧龙湾

w88.com 731

卧龙湾

w88.com 732

卧龙湾

w88.com 733

卧龙湾

贾登峪 w88.com 734

贾登峪

w88.com 735

贾登峪

w88.com 736

贾登峪

w88.com 737

贾登峪

w88.com 738

贾登峪

w88.com 739

贾登峪

w88.com 740

贾登峪

w88.com 741

贾登峪

w88.com 742

贾登峪

w88.com 743

贾登峪

w88.com 744

贾登峪

w88.com 745

贾登峪

w88.com 746

贾登峪

w88.com 747

贾登峪

w88.com 748

贾登峪

w88.com 749

贾登峪

w88.com 750

贾登峪

w88.com 751

贾登峪

w88.com 752

贾登峪

w88.com 753

贾登峪

w88.com 754

贾登峪

w88.com 755

贾登峪

w88.com 756

贾登峪

禾木村 w88.com 757

禾木村

w88.com 758

禾木村

w88.com 759

禾木村

w88.com 760

禾木村

w88.com 761

禾木村

w88.com 762

禾木村

w88.com 763

禾木村

w88.com 764

禾木村

w88.com 765

禾木村

w88.com 766

禾木村

w88.com 767

禾木村

w88.com 768

禾木村

w88.com 769

禾木村

w88.com 770

禾木村

w88.com 771

禾木村

w88.com 772

禾木村

w88.com 773

禾木村

w88.com 774

禾木村

w88.com 775

禾木村

w88.com 776

禾木村

w88.com 777

禾木村

w88.com 778

禾木村

w88.com 779

禾木村

w88.com 780

禾木村

w88.com 781

禾木村

w88.com 782

禾木村

w88.com 783

禾木村

w88.com 784

禾木村

w88.com 785

禾木村

w88.com 786

禾木村

w88.com 787

禾木村

w88.com 788

禾木村

第6天
2016-10-05

禾木村 w88.com 789

禾木村

w88.com 790

禾木村

w88.com 791

禾木村

w88.com 792

禾木村

w88.com 793

禾木村

w88.com 794

禾木村

w88.com 795

禾木村

w88.com 796

禾木村

w88.com 797

禾木村

w88.com 798

禾木村

w88.com 799

禾木村

贾登峪 w88.com 800

贾登峪

w88.com 801

贾登峪

w88.com 802

贾登峪

w88.com 803

贾登峪

w88.com 804

贾登峪

五彩滩 w88.com 805

五彩滩

w88.com 806

五彩滩

w88.com 807

五彩滩

w88.com 808

五彩滩

w88.com 809

五彩滩

w88.com 810

五彩滩

w88.com 811

五彩滩

w88.com 812

五彩滩

w88.com 813

五彩滩

w88.com 814

五彩滩

w88.com 815

五彩滩

w88.com 816

五彩滩

w88.com 817

五彩滩

乌尔禾魔鬼城 w88.com 818

乌尔禾魔鬼城

w88.com 819

乌尔禾魔鬼城

w88.com 820

乌尔禾魔鬼城

w88.com 821

乌尔禾魔鬼城

w88.com 822

乌尔禾魔鬼城

w88.com 823

乌尔禾魔鬼城

w88.com 824

乌尔禾魔鬼城

第7天
2016-10-06

乌尔禾魔鬼城 w88.com 825

乌尔禾魔鬼城

w88.com 826

乌尔禾魔鬼城

w88.com 827

乌尔禾魔鬼城

w88.com 828

乌尔禾魔鬼城

w88.com 829

乌尔禾魔鬼城

w88.com 830

乌尔禾魔鬼城

w88.com 831

乌尔禾魔鬼城

克拉玛依油田 w88.com 832

克拉玛依油田

w88.com 833

克拉玛依油田

w88.com 834

克拉玛依油田

w88.com 835

克拉玛依油田

w88.com 836

克拉玛依油田

乌鲁木齐 w88.com 837

乌鲁木齐

w88.com 838

乌鲁木齐

w88.com 839

乌鲁木齐

w88.com 840

乌鲁木齐

游记来自蝉游记网站-NEVER-妍

TAG标签:
版权声明:本文由w88.com发布于旅游专区,转载请注明出处:w88.com我们去看看,金秋北疆行